Asociaţia de prietenie
                                   "Ille et Vilaine - Sibiu"

Facebook

Centre de vacanta
cursuri de limba franceza


Studio de traducere simultană

vezi ARHIVA

    Statutul Asociatiei de prietenie "Ille et Vilaine - Sibiu" ...


STATUTUL
ASOCIAŢIEI DE PRIETENIE „ILLE ET VILAINE” SIBIU

CAPITOLUL I
ASOCIAŢII, DENUMIREA, SEDIUL ŞI DURATA

Art. 1 – Datele de identificare ale membrilor asociaţi şi exprimarea voinţei de asociere

Asociaţii, persoane fizice, conform tabelului anexat, ce este parte integrantă din prezentul Statut, în calitate de membri asociaţi, ne exprimăm voinţa de asociere în cadrul unei asociaţii, ca persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.26/2000, cu modificările şi completările aduse prin Legea 246/2005, precum şi a Decretului nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice şi juridice.
Art. 2 – Denumirea
2.1. Denumirea asociaţiei este: ASOCIAŢIA DE PRIETENIE „ILLE ET VILAINE” SIBIU.
2.2. În toate actele şi documentele cu caracter oficial, în publicaţiile asociaţiei se va menţiona: denumirea, sediul social, patrimoniul capitalul şi numărul de înregistrare din Registrul special al persoanelor juridice al Judecatoriei Sibiu România, conform denumirii rezervate prin dovada disponibilitatii denumirii cu numarul 91530 din 22.11.2010 eliberata de catre Ministerul Justitiei - Serviciul Relatii cu Publicul si Cooperare cu ONG.

Art. 3. - Sediul
3.1. Asociaţia are sediul în imobilul din Sibiu, str. Konrad Haas, nr. 14, jud. Sibiu.
3.2. Sediul Asociaţiei poate fi schimbat în baza hotărârii Consiliului director.
3.3. În baza hotărârii Adunării generale, autentificată sau atestată de avocat, asociaţia poate înfiinţa filiale, în ţară sau străinătate, ca structuri teritoriale cu personalitate juridică proprie, având cel puţin 3 membri, organe de conducere proprii şi patrimoniu distinct de cel al asociaţiei. Filialele din străinătate se vor înfiinţa şi cu respectarea prevederilor legislaţiei din ţara unde îşi vor avea sediul. Filialele vor putea desfăşura activităţi potrivit prevederilor prezentului statut.

Art. 4. - Durata
4.1. Asociaţia s-a constituit pe durată nedeterminată, cu începere de la data înmatriculării în Registrul Special al Asociaţiilor şi Fundaţiilor, al Judecatoriei Sibiu - România.

CAPITOLUL II
NATURA JURIDICĂ, SCOPUL ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 5. – Natura juridică a asociaţiei
5.1. Asociaţia funcţionează ca persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.26/2000, cu modificările şi completările aduse prin Legea 246/2005, precum şi a Decretului nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice şi juridice.
5.3. Asociaţia este o grupare fără scop lucrativ, neguvernamentală, apolitică şi non-profit.

Art. 6 – Scopul şi obiectivele asociaţiei
6.1. Scopul asociatiei este: « Dezvoltarea teriotoriala prin realizarea de proiecte de cooperare »
6.2. obiectivele Asociaţiei sunt următoarele:
- Medierea cooperarii descentralizate Sibiu – Ille et Vilaine
- Sprijinirea structurarii vietii asociative in judetul Sibiu – centru de resurse pt ONG
- Aportul la elaborarea de politici publice si sprijinirea unei cetatenii active
- Cooperarea regionala si europeana in domeni de interes pentru comunitate
- Sprijinirea unor schimburi interculturale intre regiuni europene
- Partriciparea activa in retele de ONG-uri nationale si internationale
- Sustinerea programelor si serviciilor pentru tineret - centru de tineret
- Organizarea de cursuri si schimburi in cadrul formarii continue pentru adulti
6.3. Asociaţia poate întreprinde toate operaţiunile şi poate lua toate măsurile considerate necesare sau folositoare pentru realizarea directă sau indirectă a scopului şi a obiectivelor asociaţiei

CAPITOLUL III
PATRIMONIUL, VENITURILE ŞI CHELTUIELILE ASOCIAŢIEI

Art. 7. Patrimoniul social al asociaţiei
7.1. Patrimoniului Asociaţiei, destinat în exclusivitate scopului este format dintr-un activ patrimonial actualizat la data întocmirii prezentului Statut la valoarea de 670 lei, reprezentând aportul în bani al asociaţilor, precum şi din totalitatea activelor şi veniturilor asociaţiei.
7.2. Patrimoniul va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legislaţia română în materie şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea scopului asociaţiei.
7.3. Principalele venituri ale asociaţiei provin din:
a) aportul membrilor asociaţi;
b) sponsorizări, donaţii şi legate;
c) cotizaţiile, contribuţiile şi penalităţile aplicate membrilor susţinători;
d) dividende obţinute din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii;
e) dividende din societăţile comerciale înfiinţate de asociaţie, în cazul înfiinţării unor astfel de societăţi comerciale şi dacă aceste venituri nu se reinvestesc în aceste societăţi;
f) activităţi economice directe, cu caracter accesoriu şi în legătură strânsă cu scopul declarat al clubului;
g) resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau local, ori din proiecte cu finanţare internaţională;
h) sume destinate finanţării programelor artistice şi înscrise în contractele încheiate cu direcţiile pentru cultură, tineret şi sport judeţene sau cu organele administraţiei publice locale;
i) sume rămase din exerciţiul financiar precedent;
j) alte venituri prevăzute de lege.
7.4. Exerciţiul economico-financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an.
7.5. Asociaţia va putea înfiinţa întreprinderi economice, în conformitate cu O.G. 26/2000, al cărui obiect social va fi în legatură cu scopul principal al asociaţiei. Dividendele obţinute de asociaţie din activităţile acestor societăţi, daca nu se reinvestesc, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopurilor Asociaţiei.
7.6. Intreprinderile economice ce se vor înfiinţa potrivit aliniatului de mai sus se vor constitui sau organiza în condiţiile prevăzute de lege.

CAPITOLUL IV
MEMBRII ASOCIAŢIEI, DREPTURI ŞI OBLIGAŢII

Art. 8. Asociaţia este deschisă oricărei persoane fizice sau juridice, care işi exprimă acordul cu prezentul statut, se obligă să-l respecte şi să participe la realizarea scopului şi a obiectivelor asociaţiei. Primirea se face individual, în baza unei cereri de adeziune, aprobată de Consiliul Director şi validată de Adunarea generală.
8.1. Asociaţia se compune din următoarele categorii de membri:
a) membri fondatori – persoanele fizice care au participat la întemeierea asociaţiei şi au contribuit material şi moral la fondarea ei şi la constituirea patrimoniului social iniţial şi care se obligă să contribuie cu regularitate (cel puţin o dată pe an) la reîntregirea ori completarea mijloacelor materiale sau financiare;
b) membri asociaţi – persoanele fizice sau juridice care se asociază ulterior fondării asociaţiei);
c) membri de onoare - persoanele fizice şi juridice care au adus/aduc servicii deosebite asociaţiei pe plan moral şi material;
8.2. Calitatea de membru asociat şi cea de membru de onoare se acordă de Adunarea generală.
8.3. Calitatea de membru-asociat se pierde prin retragere, caz în care hotărârea de retragere se comunică în scris cu cel puţin 30 de zile înainte de data primei Adunări generale sau prin excludere pentru abateri grave de la statut, regulament sau hotărâri ale organelor de conducere ale asociaţiei, prin hotărârea Adunării Generale, adoptată cu majoritate simplă de voturi.
8.5. Membrii asociaţi care se retrag sau sunt excluşi nu au nici un drept asupra patrimoniului social al acesteia, în caz de dizolvare.
8.6. Redobândirea calităţii de membru se face prin hotărârea organului de conducere care a dispus retragerea, dacă au fost înlăturate cauzele care au determinat excluderea şi există garanţii pertinente şi reale că nu se vor mai produce în viitor.

Art. 9 Drepturile şi obligaţiile membrilor asociaţiei sunt următoarele:
9.1. Drepturi:
a) să aleagă şi să fie aleşi în Consiliul Director sau ca cenzori, dacă au împlinit vârsta de 18 ani, au aptitudinile şi capacităţile necesare exercitării funcţiilor la care candidează, precum şi dacă nu au suferit nici o condamnare penală privativă de libertate, indiferent dacă sancţiunea a fost executată sau nu, pentru fapte intenţionate şi considerente infamante;
b) să-şi exprime prin vot (consultativ sau deliberativ, după caz) opţiunea faţă de proiectele de hotărâri ale adunării generale şi să facă propuneri în Adunarea generală;
c) să participe la activităţile organizate de asociaţie, având acces la baza de date a acesteia;
d) să aibă acces la evidenţele contabile cu privire la modul de folosire a fondurilor clubului;
e) să obţină beneficii materiale şi morale pentru rezultate deosebite privind dezvoltarea şi popularizarea activităţii Asociaţiei ori la evenimete organizate;
9.2. Obligaţii:
a) să respecte, fără rezerve, statutul, regulamentul şi hotărârile Adunării generale şi pe cele ale Consiliului Director;
b) să-şi respecte obligaţiile financiare şi materiale, potrivit angajamentelor pe care şi le-au asumat;
c) să participe la Adunările generale ale asociaţiei, în cazul membrilor fondatori şi membrilor asociaţi; neparticiparea acestora la 3 şedinţe consecutive ale Adunării generale poate atrage excluderea din asociaţie;
d) să acţioneze pentru creşterea prestigiului asociaţiei şi îndeplinirea scopului propus;
e) să se abţină de la organizarea sau încurajarea oricăror activităţi contrare scopului şi obiectivelor asociaţiei prevăzute în statut.
9.3. Calitatea de membru asociat este personală, inalienabilă şi ea nu poate trece la succesori.
9.4. Pot fi excluşi din asociaţie membri asociaţi care:
a) pe perioada de 6 (şase) luni consecutiv, nu şi-au achitat contribuţia permanentă la întregirea patrimoniului social al asociaţiei;
b) pe o perioada de 6 (sase) luni nu şi-au executat prestaţiile permanente stabilite în condiţiile prevăzute de art. 14. lit.a din prezentul statut, de către adunarea generală a asociaţiei;
c) în mod repetat nu şi-au executat prestaţiile periodice sau ocazionale, stabilite de adunarea generală a asociaţiei, în condiţiile prevăzute de art. 14. lit.a din prezentul statut;
d) asociaţii desfăşoară activităţi care sunt contrare realizării scopului asociaţiei, contrare legii, precum şi pentru motivele de ordine publică.
9.5. Excluderea din asociaţie a membrilor asociaţiei
Excluderea din asociaţie, pentru cazurile prevăzute la art. 9.6. lit.a), b), c) se dispune prin hotărârea Consiliului Director, iar pentru cazul prevăzut la litera d) prin hotărârea Adunării generale a asociaţiei.
În cazul excluderii pronuntate de Consiliul director, asociatul interesat poate face plângere la Adunarea generală a asociaţiei, a cărei hotărâre este definitivă.
9.6. Drepturile materiale ale foştilor asociaţi
Asociaţii care se retrag sau sunt excluşi din asociaţie nu au nici un drept asupra avutului social al acesteia.

CAPITOLUL V
CONDUCEREA ŞI CONTROLUL ASOCIAŢIEI

Secţiunea I
ADUNAREA GENERALĂ

Art. 10.
10.1.Adunarea Generala cuprinde toţi membrii asociaţi conform tabelului anexat. Membrii persoane fizice pot fi reprezentaţi prin împuternicire scrisa si dispun de un singur vot. Membrii persoane juridice sunt reprezentaţi prin împuternicire scrisa si dispun de asemenea de un vot.
10.2.Adunarea Generala este legal constituita in prezenta majorităţii membrilor asociaţi si adopta hotărâri cu majoritatea simpla a voturilor exprimate.
10.3. Adunarea Generala se convoacă in şedinţe ordinare anual, cu cel puţin 15 zile înainte de data întâlnirii si in şedinţe extraordinare ori de cate ori este necesar, cu cel puţin 7 zile înainte de data Adunării. Convocarea se face de către Consiliul Director.
10.4. Adunarea Generala extraordinara poate fi convocata si la cererea scrisa a cel puţin o treime din membri.
10.5.Daca la o convocare nu sunt prezenţi majoritatea simpla a membrilor, adunarea se va tine a doua zi si va putea decide cu majoritatea celor prezenţi, indiferent de numărul lor.
10.6 Lucrările Adunării Generale sunt conduse de Presedinte sau de Vice-presedinte.
10.11 Hotărârile Adunării generale, contrare legii, actului constitutiv sau statutului pot fi atacate în justiţie de către membrii care nu au luat parte la adunarea generală sau de cei care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.

Art. 11 Competenta Adunării Generale cuprinde :
- stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale Asociaţie
- aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilanţului contabil
- alegerea si revocarea membrilor Consiliului Director
- alegerea si revocarea cenzorului/Comisiei de Cenzori
- infiintarea de filiale
- modificarea actului constitutiv si a statutului

Secţiunea a II-a
CONSILIUL DIRECTOR

Art. 12.
12.1 Consiliu Director se compune din 5 membri, aleşi de Adunarea Generală.
12.2 Având în vedere parteneriatul privilegiat cu Asociaţia Solidarité 35 Roumanie, din Franţa, este numit de drept vicepreşedinte onorific al Asociaţiei de prietenie “Ille et Villaine” Sibiu, preşedintele asociaţiei partenere din Franţa.
12.3. Preşedintele conduce Consiliul Director şi reprezintă asociaţia în relaţiile cu terţii.
12.4 Membrii Consiliului Director se aleg prin vot secret de adunarea generală.

Art. 13.
13.1 Mandatul Consiliului Director este de 3 ani.
13.2. Membrii Consiliului Director pot fi revocaţi de Adunarea Generala pentru neindeplinirea atribuţiilor si pot fi realesi la expirarea termenului de 3 ani. Numarul de mandate pentru o persoana nu este limitat.
13.3. Consiliul Director se convoacă trimestrial in şedinţe ordinare cu cel putin 10 zile inainte si ori de cate ori este necesar, la iniţiativa Presedintelui sau a minim 5 membri ai sai, cu cel putin 5 zile inainte.

Art. 14
Consiliul Director are urmatoarele atribuţii :
- Determina scopul si obiectivele organizatiei
- Alege Directorul executiv si stabileste politica de personal a Asociatiei
- Sprijina directorul executiv si ii evalueaza activitatea
- Asigura o planificare strategica eficienta a activitatii organizatiei
- Asigura existenta resurselor necesare, gestionarea patrimoniului si a mijloacelor financiare.
- Determina, monitorizeaza si dezvolta programele organizatiei
- Imbunatateste continuu pozitia organizatiei in cadrul comunitatii
- Asigura integritatea morala si spiritul de raspundere in organizatie
- Recruteaza si pregateste noii membrii ai Consililui si isi autoevalueaza activitatea
- Prezintă Adunării Generale raportul de activitate, exerciţiul bugetar de venituri si cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul de buget si proiectul programelor Asociaţiei
- Pune in practica hotărârile Adunării Generale

Art. 15
Consiliul Director deleaga o parte din atribuţiile sale Preşedintelui, determina responsabilitati ale Vicepresedintelui si stabileste proceduri interne printr-un Regulament de organizare si functionare al Asociatiei.

Secţiunea a III-a
CONTROLUL FINANCIAR CONTABIL

Art. 16. Controlul financiar contabil asupra activităţii asociaţiei este asigurat de un cenzor, conform actului constitutiv.

CAPITOLUL VI
DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA

Art. 17 Asociaţia se dizolvă în următoarele cazuri:
a) de drept, prin:
- realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
- imposibilitatea constituirii Adunării generale sau a Consiliului Director în conformitate cu statutul asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit prevederilor statutului, cele două organe de conducere trebuiau să fie constituite;
- reducerea numărului de asociaţi sub limita stabilită de lege, dacă acest număr nu a fost completat timp de trei luni;
b) prin hotărâre judecătorească, dacă:
- scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
- realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
- asociaţia urmăreşte alt scop decât cel pentru care a fost constituită;
- asociaţia a devenit insolvabilă;
c) prin hotărârea Adunării generale.
Art. 18
18.1. În cazul dizolvării asociaţiei, lichidatorii se numesc de instanţa judecătorească sau de Adunarea generală, după caz.
18.2. În cazul dizolvării asociaţiei prin hotărârea adunării generale, lichidatorul va fi numit de către adunarea generală, sub sancţiunea lipsirii de efecte juridice a hotărârii de dizolvare.
18.3. O dată cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului Director încetează.
18.4. La intrarea în funcţie, lichidatorii efectuează inventarul şi încheie bilanţul contabil care trebuie să constate situaţia exactă a activului şi pasivului. Ei sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte ale asociaţiei şi să ţină un registru cu toate operaţiunile lichidării, în ordinea datei acestora.
18.5. Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul oirganului de control/cenzorului asociaţiei.
Art. 19
19.1. Lichidatorii au obligaţia de a continua operaţiunile juridice în curs, să încaseze creanţele, să plătească creditorii, iar dacă numerarul nu este suficient, să transforme şi restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile.
19.2. Lichidatorii pot realiza numai acele operaţiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs de realizare.
Art. 20
20.1 In cazul dizolvării asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.
20.2. Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, potrivit legii din cadrul Uniunii Europene.
20.3. În cazul în care, în termen de 6 luni de la încheierea lichidării, lichidatorii nu au reuşit să transmită bunurile în condiţiile alin. (1), acestea se vor atribui de instanţa judecătorească competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.
20.4. Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară.
Art. 21.
21.1. La încheierea operaţiunilor lichidării, lichidatorii remit celor în drept contul gestiunii numai după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării asociaţiei.
21.2. De asemenea, lichidatorii sunt obligaţi ca în termen de două luni să depună bilanţul contabil, registrul-jurnal şi un memorandum şi să declare operaţiunile de lichidare judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul asociaţia şi să îndeplinească toate procedurile de publicare şi radiere din registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
Art. 22
În cazul în care, în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanţului contabil nu se înregistrează nici o contestaţie, acesta se consideră definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea instanţei de judecată, vor remite celor în drept bunurile şi sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele şi actele asociaţiei şi ale lichidării, după aceasta fiind consideraţi descărcaţi de obligaţiile asumate.
Art. 23
23.1. Asociaţia încetează a avea fiinţă la data radierii din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
23.2. Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atestă descărcarea acestora de obligaţiile asumate.

 

pagina principală / sus

 

 

Parteneri:

cons jud sb conseil general 35 S35R ch35 Ambasada Frantei Gites 35 ATRT Casa Corpului DidacticLangue communication Bienvenue a la ferme centras FDSC AJTS GAL PM GAL Hartibaciu GAL Tara Oltului Caprimed Prefectura SB DADR DADR

Acasă / Despre Noi / Programe / Rețele / Servicii / Parteneri / Glosar / Arhivă / Contact

Copyright 2009 Asociatia de prietenie Ille et Vilaine - Sibiu
Created by Image Art & Bio