LEADER-România
O platformă a GAL-urilor din RomâniaLEADER

(extras din PNDR)

Obiectivul general

Demararea şi funcţionarea iniţiativelor de dezvoltare locală

Abordarea LEADER, prin acţiunile sale specifice va duce la îmbunătăţirea guvernanţei locale şi la promovarea potenţialului endogen al teritoriilor. De asemenea, abordarea LEADER presupune consolidarea coerenţei teritoriale şi implementarea de Acţiuni integrate, ce pot conduce la diversificarea şi dezvoltarea economiei rurale, în folosul comunităţilor. Un alt deziderat îl constituie construcţia instituţională în vederea elaborării şi implementării de strategii integrate ce vor da posibilitatea actorilor din spaţiul rural, reprezentanţi ai diferitelor domenii de activitate, să conlucreze şi să interacţioneze în folosul comunităţilor rurale. Strategiile elaborate şi selectate se vor materializa în proiecte ce vor fi implementate în aria de acoperire a GAL, proiecte ce vor fi sprijinite financiar din fonduri publice la care se va adăuga cofinanţarea privată. Datorită caracterului orizontal al axei 4, ce presupune accesarea mai multor măsuri din cadrul axelor FEADR, impactul acţiunilor implementate prin această abordare este foarte ridicat şi acoperă o arie largă de acţiuni şi beneficiari.
LEADER poate juca un rol important în stimularea unor abordări noi şi inovative pentru dezvoltarea zonelor rurale. Inovaţia va fi încurajată prin flexibilitate şi libertate în luarea deciziei privind acţiunile ce se doresc a fi puse în practică. Inovaţia în zonele rurale poate implica transferul şi adaptarea inovaţiei generată în altă parte, modernizarea formelor tradiţionale de know-how sau descoperirea de noi soluţii la problemele rurale persistente pe care alte instrumente politice nu au reusit să le rezolve într-un mod durabil şi satisfăcător. Acestea pot furniza răspunsuri noi la problemele zonelor rurale. Cooperarea cu alte teritorii incluse în strategiile de dezvoltare locală va facilita transferul şi adaptarea inovaţiilor dezvoltate în altă parte.

Obiectivele specifice

- participarea membrilor comunităţilor rurale la procesul de dezvoltare locală şi încurajarea acţiunilor inovative (spre exemplu, soluţii noi la probleme vechi, introducerea şi dezvoltarea unor produse noi, noi sisteme de piaţă, modernizarea activităţilor adiţionale prin aplicarea de noi tehnologii, etc.).(măsura 41).
- încurajarea actorilor de la nivel local de a lucra împreună cu reprezentanţii altor comunităţi din interiorul sau exteriorul ţării (măsura 421),
- stimularea formării de parteneriate, pregătirea si asigurarea implementării strategiilor de dezvoltare locală (măsura 431).

Obiectivele operaţionale

- se regăsesc în fisele tehnice ale măsurilor 41, 421 si 431.

Măsuri

Acţiunile ce vor fi întreprinse în cadrul Axei 4, prin intermediul celor 3 măsuri, pot fi sintetizate astfel:
Măsurile 41 şi 421, prin intermediul cărora, se implementează strategiile de dezvoltare locală de către GAL, în teritoriile selectate, oferă posibilitatea atingerii obiectivelor axelor 1, 2 si 3 din FEADR, în concordanţă cu strategia elaborată la nivel local, ce se va materializa prin proiecte realizate individual sau prin cooperare cu alte GAL-uri/parteneriate.

- Măsura 431, divizată în două sub-măsuri, respectiv:

- Sub-măsura 431.1 sprijină construcţia de parteneriate public-private, elaborarea strategiilor de dezvoltare locale si pregătirea Planului de Dezvoltare Locală în vederea participării la selecţia GAL-urilor;

- Sub-măsura 431.2 oferă sprijin Grupurilor de Acţiune Locală pentru: cheltuieli de funcŃionare, animare şi dobândirea de competenţe.

Ponderea partenerilor în cadrul Grupului de Acţiune Locală

GAL-urile reprezintă parteneriate public-private alcătuite din reprezentanţi ai sectoarelor:

Public

 1. Administraţie publică (la nivel local şi judeţean – primării, consilii locale, judeţene, etc.)
 2. servicii publice (servicii sociale, de sănătate şi transport, şcoli, universităţi, etc.)

Privat

 1. sector comercial (societăţi pe acţiuni, societăţi cu răspundere limitată, etc.);
 2. sector financiar (bănci, instituţii de credit, etc.);
 3. sector agricol (cooperative agricole, grupuri de producători, etc.); organizaţii de întreprinzători;
 4. societăţi de furnizare a serviciilor comunitare (culturale, radio, TV, servicii non-culturale, etc.).

Societate civilă

 1. organizaţii non-profit, asociaţii, fundaţii, federaţii (asociaţii de mediu, asociaţii culturale, sociale, religioase, camere de comerţ, unităţi de cult, etc.);
 2. persoane fizice, grupuri de persoane neînregistrate oficial.

La nivelul decizional din cadrul GAL, reprezentanţii privaţi şi ai ONG-urilor vor reprezenta peste 50%, urmând ca partea publică să reprezinte mai puţin de 50%.

Spaţiul eligibil pentru implementarea axei LEADER

Spaţiul eligibil pentru implementarea axei LEADER îl constituie spaţiul rural definit conform legislaţiei din România (comune şi oraşe) la care se adaugă un număr de 206 oraşe mici (care nu depăsesc 20.000 locuitori). Includerea oraşelor în teritoriul eligibil LEADER va asigura coerenţa teritorială, masa critică necesară din punct de vedere al resurselor umane, financiare şi economice, pentru a susţine o strategie de dezvoltare locală viabilă.
Coerenţa teritorială va elimina riscul ca acţiunile prevăzute a fi implementate într-un teritoriu să întâmpine diverse obstacole prin formarea unui teritoriu compus din mai multe unităţi administrative fără continuitate teritorială şi lipsite de punctul comun reprezentat de un oraş care asigură susţinerea economiei rurale prin relaţiile create în timp între locuitori.
Deşi conform legislaţiei naţionale în vigoare spaţiul rural reprezentat de comune şi sate, şi spaţiul urban compus din oraşe şi sate aparţinătoare ale acestora, este delimitat utilizând anumite criterii, oraşele ce vor fi parte componentă a unui GAL, în marea lor majoritate, au fost create în mod artificial, neavând la bază criterii corecte, aşa încât astăzi se află într-o situaţie contradictorie, deoarece gradul lor de dezvoltare, în cele mai multe cazuri, este precar, iar economia locală se axează în principal pe sectorul agricol. Problemele cu care se confruntă locuitorii acestor oraşe sunt similare cu cele întâlnite în sate şi comune, diferenţiindu-se de fapt doar prin numărul mai ridicat de locuitori din cadrul unităţii administrative, fapt ce duce spre dependenţa locuitorilor din spaţiul rural de localităţi cu o populaţie mai numeroasă, pentru a putea pune în valoare mai bine rodul muncii lor.
Mai mult, pentru asigurarea caracterului rural al teritoriilor sub-regionale bine identificate acoperite de GAL, şi pentru evitarea direcţionării greşite a strategiei şi proiectelor, din aria de acoperire a unui GAL va putea să facă parte un singur oraş, iar în condiţii excepţionale, ce vor trebui argumentate în conformitate cu principiile abordării LEADER, vor fi acceptate două sau mai multe oraşe, dar care să nu însumeze mai mult de 20.000 de locuitori. Totodată, populaţia din oraşele mici nu poate depăşi 25% din numărul total de locuitori dintr-un GAL.
În vederea evitării absorbţiei masive a fondurilor LEADER de către oraşe, organizaţiile ce provin din oraşe având ca responsabilitate şi zona rurală învecinată – consilii judeţene, prefecturi, consilii locale, furnizori de formare, servicii de consultanţă, etc. nu vor avea o pondere mai mare de 25% la nivel decizional. Totuşi, ca excepţie, GAL-ul poate selecta proiecte individuale ce vor fi implementate în totalitate sau parţial în alte oraşe care nu fac parte din aria de acoperire a GAL, atât timp cât proiectul este în beneficiul zonei rurale (de exemplu, un proiect ce include dezvoltarea într-un oraş a unui punct de desfacere a produselor provenite de la ferme aflate în zona rurală învecinată).
Astfel, suprafaţa eligibilă pentru LEADER cuprinde o populaţie de aproximativ 11,7 mil., din care aproximativ 2 milioane provin din oraşe, iar suprafaţa eligibilă pentru implementarea axei LEADER este de 227.000 km2 (207.000 km2 spaţiul rural definit conform definiţiei naţionale, la care se adaugă aproximativ 20.000 km2 suprafaţa deinută de oraşele cu până la 20.000 locuitori). Astfel, 17% din populaţia spaţiului eligibil LEADER poate proveni din oraşe mici şi aproximativ 9% din suprafaţa eligibilă va fi cea deţinută de oraşele mici cu până la 20.000 locuitori.

Autorităţi responsabile

Autorităţile responsabile de implementarea axei LEADER în România sunt:

 1. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Autoritate de Management pentru PNDR;
 2. Direcţiile pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală – reprezentanţii Autorităţii de Management la nivel judeţean, ce vor fi responsabili de îndeplinirea următoarelor atribuţii:
  1. promovarea în teritoriu a oportunităţilor privind dezvoltarea locală, sprijinirea GAL-urilor în activitatea lor
  2. participarea la Comitetele de Selecţie din cadrul GAL ca observator, raportarea lunară către AM, cu privire la stadiul implementări strategiilor locale, etc.
 3. Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit – autoritate pentru implementarea tehnică şi financiară a măsurilor;
 4. Grupul de Acţiune Locală – responsabil pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locală, implementarea acesteia şi selecţia proiectelor.

 

 Criterii de eligibilitate

Privind parteneriatul:

 1. parteneriatul va fi format din diverşi actori publici şi privaţi reprezentativi. La nivelul luării deciziilor, partenerii economici şi sociali, precum şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile trebuie să reprezinte peste 50% din parteneriatul local. De asemenea, organizaţiile ce provin din oraşe având ca responsabilitate şi zona rurală învecinată – consilii judeţene, prefecturi, consilii locale, furnizori de formare, servicii de consultanţă, etc. nu vor avea o pondere mai mare de 25% la nivel decizional.

Privind teritoriul:

 1. populaţie 10.000 – 150.000 locuitori. Aceste limite, au fost determinate pe baza situaţiei existente în România, cum ar fi: densitatea medie, forme de relief dispuse simetric şi concentric, cu existenţa unui mozaic de forme de relief pe un spaţiu restrâns, doar în cazul anumitor teritorii ce reprezintă excepţii. De asemenea, au fost luate în considerare limitele precum şi media populaţiei din teritoriile selectate pentru formare de minister în anul 2006 şi faptul că România va implementa pentru prima dată acest tip de abordare, iar anumite teritorii au deja un anumit grad de maturitate acoperind teritorii vaste cu numărul locuitorilor ridicat, pe când altele se află intr-un stadiu incipient şi probabil că vor forma teritorii mai restrânse. Diferenţ ierea, va fi posibilă prin aplicarea criteriilor de selecţ ie, prin care anumite teritorii vor obţine un punctaj mai mare. Nu este obligatoriu ca teritoriile LEADER să ţină cont de liniile de delimitare administrativă (judeţ/regiune), acestea putând acoperi porţiuni din mai multe judeţe sau regiuni, dacă întrunesc condiţiile de omogenitate geografică şi economică.
 2. spaţiul rural definit conform legislaţiei naţionale în vigoare, la care se adaugă oraşele de până la 20.000 de locuitori. GAL-urile vor trebui ca în dosarul de candidatură să argumenteze includerea oraşelor mici cu până la 20.000 locuitori (cum ar fi: pentru asigurarea coerenţei teritoriului reprezentat, a masei critice, etc.)
 3. populaţia urbană nu poate depăsi 25% din numărul total de locuitori din GAL-ul respectiv.
teritoriul acoperit de strategie va fi omogen şi va oferi suficientă masă critică din punct de vedere al resurselor umane, financiare şi economice pentru susţinerea unei strategii viabile. În acest sens, se va furniza o descriere a zonei unde se va implementa planul de dezvoltare local cu următoarele informaţii:
  • Prezentarea fizico-geografică (numărul de localităţi incluse în teritoriu, numărul de locuitori, suprafaţa şi densitatea teritoriului, localizarea geografică a teritoriului, relieful, altitudinea, etc.). Se va anexa o hartă a teritoriului.
  • Informaţii privind caracteristicile demografice (rata migrării, rata natalităţii, populaţia activă, şomaj, etc.)
  • Prezentarea patrimoniului de mediu (situri importante, floră şi faună, nivel de clasificare, etc.)
  • Prezentarea patrimoniului arhitectural şi cultural (monumente, cunoştinţe şi competenţe specifice, identitate locală, etc.)
  • Informaţii privind economia locală
   • agricultură – structura/mărimea exploataţiilor, culturi principale, evoluţie, etc.
   • industrie – IMM şi microîntreprinderi, sectoare economice acoperite, evoluţie, etc.
   • Comerţ şi servicii – tip de comerţ, servicii existente, acoperire geografică, etc.
 • Informaţii privind serviciile furnizate populaţiei şi infrastructura medico-socială echipamente, accesibilitate, etc.
 • Activităţi sociale şi instituţiile locale (prezentarea instituţiilor locale, ONG-uri, societăţi şi domeniul de intervenţie al acestora)
 • Opţional, se vor prezenta politicile de dezvoltare locală întreprinse de teritoriu, precum şi alte elemente complementare considerate utile pentru prezentarea teritoriului.
 • Prezenţa unui singur GAL, pe un teritoriu eligibil LEADER, pentru evitarea suprapunerii mai multor GAL-uri. Prezenţa aceleiaşi localităţi (oraş/comună) în mai mult de un GAL nu este permisă.

Privind strategia:

 • Prezentarea unei strategii integrate pentru dezvoltarea zonei (teritoriului sub-regional bine delimitat) pe care o reprezintă, care să cuprindă acţiuni din cel puţin o axă a FEADR;
 • Capacitatea de implementare a strategiei. GAL trebuie să prezinte o capacitate suficientă în ceea ce priveşte resursele financiare, umane şi administrative.
  • GAL trebuie să demonstreze în cadrul strategiei că are capacitatea de a implementa strategia – informaţii privind mecanismul prevăzut pentru monitorizare, evaluare şi control, responsabilităţile fiecărui organism implicat în implementarea axei LEADER pentru fiecare etapă a circuitului unui proiect;
  • Calitatea echipei locale, incluzând experienţa anterioară cu proceduri similare sau instruire adecvată – descrierea echipei de animare, resursele umane care contribuie la implementarea programului;
  • Capacitate demonstrată din punct de vedere administrativ şi financiar – descrierea resurselor materiale (echipamente, sedii etc.) bugetul anual indicativ de funcţionare a GAL;
  • Capacitatea de a mobiliza co-finanţarea necesară.

Selecţia GAL va fi realizată pe baza a 3 tipuri de criterii:

1. Componenţa parteneriatului
GAL va constitui un parteneriat echilibrat şi reprezentativ pentru o zonă, format din parteneri publici, privaţi şi societate civilă. Parteneriatul local trebuie să fie deschis tuturor celor interesaţi.
Tinerii şi femeile, precum şi reprezentanţii minorităţilor, vor avea o reprezentare corectă în aceste organisme în funcţie de situaţia existentă a acestor categorii la nivel local (spre exemplu, dacă într-un teritoriu numărul de locuitori de altă naţionalitate decât cea română este ridicat, prezenţa acestora în GAL va fi automat mai mare, decât în alte teritorii, unde acestia nu au o reprezentativitate foarte mare).
Prioritate în selecţie se va acorda următoarelor grupuri:

 1. grupurilor cu reprezentanţi ai minorităţilor etnice;
 2. grupuri cu o reprezentare echilibrată a tinerilor;
 3. grupuri cu o reprezentare echilibrată a femeilor.
 4. grupurilor ce includ reprezentanţi ai organizaţiilor agricole/a grupurilor de producători/reprezentanţi ai sectorului forestier, reprezentanţi ai sectorului economic/ai organizaţiilor de mediu, etc.
 5. grupurilor în care partenerii privaţi şi reprezentanţii societăţii civile reprezintă mai mult de 65% din totalul partenerilor

2. Teritoriul
Prioritate în selecţie se va acorda:

 1. teritoriilor cu o populaţie cuprinsă între 30.000 şi 70.000 de locuitori;
 2. teritoriilor cu o densitate a populaţiei mai mică de 75 loc./km2 teritoriilor care cuprind zone sărace / defavorizate, Natura 2000, zone cu valoare naturală ridicată (HNV), zone afectate de restructurare industrială
 3. teritoriilor care cuprind porţiuni din judeţe diferite

3. Calitatea strategiei locale
Calitatea următoarelor elemente va fi luată în considerare pentru selecţie:

 1. evaluarea situaţiei iniţiale si analiza nevoilor si potenţialului zonei (diagnostic si
 2. analiza SWOT);
 3. obiectivele stabilite pentru implementarea planului de dezvoltare locală
 4. acţiuni pentru atingerea obiectivelor;
 5. complementaritatea cu alte programe de dezvoltare.
 6. criteriile utilizate de GAL pentru selecţia proiectelor
 7. dispoziţii administrative, reguli detaliate şi pista de audit;
 8. dispoziţii de evaluare – monitorizare;

Prioritate în selecţie se va acorda acelor strategii care:

 1. includ acţiuni inovative
 2. includ acţiuni de cooperare
 3. combină obiectivele mai multor axe din PNDR
 4. se adresează fermierilor de semi-subzistenţă (diversificare sau dezvoltare)
 5. se adresează tinerilor
 6. integrează probleme de mediu
 7. care urmăresc facilitarea implementării acelor măsuri din PNDR ce vor avea ca beneficiari grupuri de producători, asociaţii, parteneriate, etc.)

Calitatea strategiei  şi eficienţa dispoziţiilor privind consultarea partenerilor locali şi informarea potenţialilor beneficiari vor fi aspecte orizontale de care se va ţine cont în procesul de selecţie a strategiilor.
Comitetul de Monitorizare al PNDR va fi consultat privind criteriile de selecţie.
Criteriile pentru selecţia GAL vor fi detaliate şi publicate în apelurile de selecţie lansate la nivel naţional de către Autoritatea de Management.

 Comitetul de selecţie

 1. MembriiComitetului vor fi reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi locale, universităţilor, mediului academic, precum şi experţi din alte organizaţii/instituţii.
 2. PresedinteleComitetului Naţional de Selecţie va fi ales la nivel de secretar de stat/director din cadrul MADR – DGDR.
 3. Observatoriiprocesului de selecţie vor fi reprezentanţi ai societăţii civile şi partenerii economici şi sociali.

Stabilirea rezultatelor în urma selecţiei
În urma analizării dosarelor de candidatură participante la selecţia naţională, Comitetul Naţional de Selecţie va face publice rezultatele obţinute pe site-ul ministerului şi în presă.

Procedura de selecţie a proiectelor
GAL-ul este responsabil de elaborarea şi implementarea planului de dezvoltare locală, precum şi de selectarea proiectelor care sunt conforme cu obiectivele formulate în acesta.

Pentru a realiza activităţile prevăzute pentru atingerea obiectivelor din strategia inclusă în planul de dezvoltare, fiecare GAL va stabili criteriile de selecţie pentru fiecare tip de proiecte denumite „criterii de selecţie locală” care respectă priorităţile specifice ale strategiilor de dezvoltare locală. Aceste criterii vor fi cuprinse în Planurile de Dezvoltare Locală şi în apelurile de selecţie a proiectelor lansate la nivel local de către GAL. În acest sens, criteriile utilizate de GAL vor avea în vedere ca proiectele individuale:
 1. Să se încadreze în obiectivele strategiei
 2. Să aibă un caracter pilot

Selecţia proiectelor va fi realizată de către un Comitet de Selecţie, format din membrii GAL. În ceea ce priveşte selecţia proiectelor în cadrul GAL, se va aplica regula „dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puŃin 50% din parteneri, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă. Pentru transparenţa procesului de selecţie a proiectelor în cadrul GAL şi totodată pentru efectuarea activităţilor de control şi monitorizare, la aceste selecţii va lua parte şi un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de la nivel judeţean (DADR).

- măsuri

 


pagina principală / sus


LEADER - ROMÂNIA

Created by Asociaţia de prietenie „Ille et Vilaine - Sibiu” - www.apivs.ro